Sektorkolejowy » Budowa zajezdni Annopol będzie kosztować 665 mln zł. Umowa podpisana

Budowa zajezdni Annopol będzie kosztować 665 mln zł. Umowa podpisana

pzez Adrian

Polsko-tureckie konsorcjum utworzone przez ZUE S.A. z Krakowa (lider) oraz Yörük Yap Inşaat A.Ş. z Ankary (partner) zbuduje zajezdnię tramwajową Annopol. Umowa pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (Miastem Stołecznym Warszawa i Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.) została zawarta 8 grudnia.

Zajezdnia będzie o 250 mln zł droższa niż szacowano

Przetarg na projekt i budowę zajezdni tramwajowej Annopol został ogłoszony jeszcze w zeszłym roku. Przygotowując się do inwestycji, zamawiający szacował, że pochłonie ona maksymalnie 406 mln zł, tymczasem ceny zaproponowane przez oferentów znacząco przewyższyły ten budżet.

Konsorcjum ZUE i Yörük Yap Inşaat pierwotnie za realizację prac chciało otrzymać wynagrodzenie na poziomie 800 mln zł brutto, jednak podczas ogłoszonej przez Tramwaje Warszawskie dogrywki w formie aukcji elektronicznej obniżyło cenę do 665 mln zł brutto. Jakkolwiek kwota ta nadal jest znacząco wyższa od szacowanej, zamawiający postanowił nie wycofywać się z przedsięwzięcia i zrealizować je, przesuwając środki finansowe z innych projektów na ten cel.

Jak podaje w oficjalnym komunikacie ZUE, wartość netto umowy wynosi 532,6 mln zł, z czego około 50% przypada na lidera.

Więcej do tym projekcie pisaliśmy TUTAJ.

Warunki umowy

Zgodnie z zawartą dzisiaj umową zajezdnia Annopol ma powstać w ciągu 26 miesięcy, licząc od 8 grudnia br. Okres gwarancji jakościowej, której udziela wykonawca na zrealizowane prace, to pięć lat, a okres odpowiedzialności konsorcjum z tytułu rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji – precyzuje spółka.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez konsorcjum na rzecz zamawiającego w przypadkach wskazanych w umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu etapu umowy w stosunku do terminów wskazanych w umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Konsorcjum zapłaci również zamawiającemu karę w wysokości 15% wartości brutto umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto umowy – czytamy w komunikacie ZUE.

Dodatkowo w umowie zawarto zapisy, z których wynika, że „strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.

Grupa ZUE

ZUE realizuje kontrakty w sektorze infrastruktury kolejowej i miejskiej zarówno w obszarze prac budowlanych, jak i projektowania. Interesuje się głównie robotami w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych, kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje). Działa także w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej, jak też budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Świadczy również usługi związane z bieżącym utrzymaniem systemów infrastruktury miejskiej (torowiska, trakcja, systemy zasilania, oświetlenie).

Od 2010 r. akcje ZUE są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcjonariuszem posiadającym pakiet większościowy (62,53% akcji) jest Wiesław Nowak, prezes spółki.

Z bieżącego raportu Grupy Kapitałowej ZUE wynika, że należące do niej spółki w dniu 8 grudnia   dysponują portfelem zamówień o łącznej wartości wynoszącej około 1,687 mld zł.

Autor: Agata Sumara
Fot. urbanity.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz