Sektorkolejowy » Grupa PKP CARGO publikuje wyniki za 2023 r.

Grupa PKP CARGO publikuje wyniki za 2023 r.

pzez Damian

Wzrost przychodów i EBITDA pomimo negatywnych czynników geopolitycznych, ekonomicznych oraz dekoniunktury w branży. Zyski pod wpływem kosztów finansowych. Cel na 2024 rok to poprawa efektywności procesów i kontrola kosztów przy wzroście portfela klientów.

Rynek kolejowych przewozów cargo pod presją dekoniunktury gospodarczej i wojny w Ukrainie

W 2023 r. branża kolejowego transportu towarowego przewiozła o 6,8% rdr masy mniej, zaś praca przewozowa spadła o 1,4% rdr. Jedynie w styczniu 2023 r. przewoźnikom udało się zwiększyć wolumen przewiezionych towarów o 3,9% rdr. Znaczne spowolnienie przepływu towarów widoczne jest do dziś z kierunków dalekowschodnich oraz w segmencie węgla.

W 2023 r. Grupa PKP CARGO przewiozła 82,7 mln ton ładunków, co stanowi spadek wolumenu masy o 17,9 mln ton rdr (17,8% mniej rdr). Praca przewozowa wyniosła 22 282 mln tkm, co stanowi spadek o 17,5% rdr. Największe spadki wolumenowe zanotowały segment paliw płynnych oraz metali i rud, odpowiednio -31,8% i -30,2%, natomiast na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie pozostały przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (-5,2% spadku rdr). Przewozy paliw stałych w omawianym okresie spadły wolumenowo o 19,4% rdr, w tym węgla o 21,6% rdr. Pozostałe segmenty nie kompensowały spadków dla spółki.

Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w 2023 r. wyniósł 33,1% (-4,4 p.p. rdr) w zakresie masy towarowej i 33,9% (-6,0 p.p. rdr) w zakresie pracy przewozowej.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce spada począwszy od II kw. 2023 r.  W takiej sytuacji kluczowi gracze odnotowują większe spadki niż mniejsi. Pomimo dekoniunktury gospodarczej i branżowej spółka zanotowała solidne przychody i utrzymała poziom zysku EBITDA – komentuje Maciej Jankiewicz, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Poprawa przychodów i EBITDA w 2023 r.

W IV kwartale 2023 r. spółka pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku  – przychody osiągnęły poziom 1 323,7 mln zł, tj. 16% spadku rdr, EBITDA wyniosła 229,7 mln zł, a EBIT 32,4 mln zł. Strata netto wyniosła 19,8 mln zł.

W całym 2023 r., pomimo dekoniunktury na rynku, Grupa PKP CARGO wypracowała 5 491,9 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost o 2% rdr. Wynik EBITDA osiągnął poziom 1 083,1 mln zł, co stanowi wzrost o 1,6% rdr. EBIT w 2023 r. wyniósł 291,4 mln zł i jest to spadek o 12,6% w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. Marża EBITDA wyniosła 19,5%, natomiast marża EBIT 5,2%. Wynik netto Grupy wyniósł 82,1 mln zł.

W 2023 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 5 155,6 mln zł, co stanowi wzrost o 2% rdr. Największe koszty Grupa poniosła z tytułu świadczeń pracowniczych i amortyzacji, tj. odpowiednio 1 958,4 mln zł i 791,7 mln zł, przy wzrostach o 12,7% i 8% w stosunku do 2022 r. W omawianym okresie koszty finansowe netto wyniosły 181,5 mln zł, tj. wzrost o 20,5% rdr. Na koniec okresu Grupa miała 263,7 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego. Capex Grupy w 2023 r. osiągnął poziom 1721,4 mln zł, tj. 121,8% wzrostu rdr.

Początek bieżącego roku utrwala negatywne trendy w branży

Końcówka 2023 r. była dla rynku kolejowego wyzwaniem ze względu na rosnącą inflację, spadek popytu czy stale wzrastające koszty energii. Pierwsze miesiące bieżącego roku utrwaliły negatywną tendencję w branży szczególnie dla największych podmiotów, które traciły udziały w rynku przy ujemnej dynamice przewozów. Jedynie mniejsi operatorzy zanotowali zwiększenie przewiezionego wolumenu (o +3,8% rdr).

Elastyczność operacyjna i sprawne zarządzanie procesami jest kluczem do poprawy sytuacji biznesowej i finansowej firmy w bieżącym roku oraz możliwości jej dalszego rozwoju. Zarząd analizuje na bieżąco wszystkie procesy w firmie w celu poprawy efektywności działań i redukcji kosztów przy równoczesnym wzroście potencjału sprzedażowego Grupy. Utrzymanie obecnej bazy klientów oraz intensywna akwizycja nowych partnerów w perspektywicznych segmentach, takich jak np. przewozy intermodalne, będzie ważna dla pozycji rynkowej Grupy – mówi Maciej Jankiewicz, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO.

W bieżącym roku Zarząd będzie koncentrował się na wdrożeniu kompleksowych działań naprawczych podnoszących efektywność organizacji w takich obszarach jak handel, operacje oraz utrzymanie taboru. Zmiany organizacyjne i poprawa efektywności procesów jest niezbędna, żeby dostosować się do bardzo konkurencyjnego rynku i stworzyć potencjał do długoterminowego rozwoju biznesu i jego rentowności. Spółka planuje również rewizję planów inwestycyjnych pod kątem ich racjonalizacji i dostosowania do bieżących potrzeb rynkowych.

Źródło: PKP Cargo

Zobacz również:

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz