Sektorkolejowy » Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pzez Damian

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – jednostka prowadząca postępowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań – jako Zamawiający, przedkłada informację z otwarcia ofert dodatkowych w ramach prowadzonego postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w celu kontynuacji robót w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap”. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych, w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, nastąpiło na podstawie § 23 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W wyniku otwarcia ofert dodatkowych w dniu 15.06.2022r. Zamawiający stwierdził, iż wszyscy uczestnicy postępowania podtrzymali dotychczasowe ceny ofert.

Wykaz ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu:

Nr ofertyWykonawcaWartość netto/ brutto (PLN)
1.INFRA SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik26 875 435,89 PLN
33 056 786,14 PLN
2.Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G,
61-052 Poznań
23 508 506,13 PLN
28 915 462,54 PLN  
3.ALUSTA S.A. ul. Czerwonacka 1, 61-016 Poznań22 675 053,19 PLN
27 890 315,42 PLN

Informacja o wyborze oferty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny działając w imieniu Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, na podstawie § 23 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w celu kontynuacji robót w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap”, jako najkorzystniejszą wybrana została oferta nr 3 złożona przez ALUSTA S.A. Jak podano w uzasadnieniu, oferta wybranego Wykonawcy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – całkowitą cenę brutto – 100%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyLiczba punktów
1.INFRA SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik84,37
2.Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G,
61-052 Poznań
96,45
3.ALUSTA S.A. ul. Czerwonacka 1, 61-016 Poznań100,00

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz