Sektorkolejowy » UTK: Raport dotyczący funkcjonowania rynku kolejowego w Europie w 2021 r.

UTK: Raport dotyczący funkcjonowania rynku kolejowego w Europie w 2021 r.

pzez Damian

IRG-Rail, organizacja zrzeszająca niezależne organy regulacyjne ds. kolei z 31 krajów europejskich, opublikowała jedenasty roczny raport dotyczący funkcjonowania rynku kolejowego w Europie. Dane w dokumencie obejmują rok 2021. Z analizy wynika, że w 2021 r. europejski rynek kolejowy nadal odczuwał negatywne skutki pandemii COVID-19, przy czym były one silniejsze w przypadku przewozów pasażerskich niż towarowych. W 2021 r. europejscy przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę przewozową na poziomie niespełna 58% z 2019 r. W kolejowych przewozach towarów w 2021 r. odnotowano wzrost pracy przewozowej o 1,3% wobec 2019 r. – okresu przed pandemią.

Jedenasty roczny raport IRG-Rail prezentuje trendy w europejskim transporcie kolejowym w perspektywie trzyletniej (2019-2021). W dokumencie zawarto dane z 31 krajów[1] europejskich – zrzeszonych w grupie IRG-Rail. Jest to już trzecia publikacja IRG-Rail poświęcona skutkom pandemii COVID-19 na europejskim rynku kolejowym.

„Roczny raport IRG-Rail to inicjatywa, w której Urząd Transportu Kolejowego corocznie aktywnie uczestniczy. Z opublikowanego w kwietniu 2023 r. dokumentu wynika, że w 2021 r. kolej w Europie nadal pozostawała pod wpływem ograniczeń w transporcie spowodowanych pandemią COVID-19, przy czym ograniczenia te w większym zakresie dotyczyły przewozów pasażerskich niż towarowych. Raport IRG Rail pokazuje, że rynek kolejowy w poszczególnych krajach odbudował się w różnym stopniu po pandemii – na tle 31 analizowanych przez IRG-Rail państw, przewozy pasażerskie w Polsce zajmują wysoką pozycję w tej odbudowie” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Raport IRG-Rail przedstawia także dane o kolejowej infrastrukturze. W 31 krajach europejskich, zrzeszonych w organizacji, w 2021 r. było 233,8 tys. km linii kolejowych, z których ponad połowa (56%) to linie zelektryfikowane. Najdłuższa sieć kolejowa znajduje się w Niemczech – 39,4 tys. km (16,8% ogólnej długości w 31 krajach), następnie we Francji – 27,7 tys. km (11,8%), a trzecie miejsce należy do Polski – 19,3 tys. km (8,3%). W 100% zelektryfikowane linie znajdują się tylko w Szwajcarii, Luksemburg posiada linie zelektryfikowane na poziomie 97%, a Belgia na poziomie 88%. Spośród badanych krajów jedynym, który nie posiada zelektryfikowanej sieci jest Kosowo.

W raporcie zestawiono informacje o rynku przewoźników kolejowych – w 2021 r. w 31 krajach europejskich aktywnych ogółem było 355 przewoźników realizujących przewozy pasażerskie i 818 przewozy towarowe. Najwięcej, aktywnych przedsiębiorstw kolejowych funkcjonowało w Niemczech (132 realizujących przewozy pasażerskie i 247 towarowe), następnie w Czechach (29  pasażerskich i 97 towarowych). Trzecia pozycja w tej kategorii należy do Polski – 12 aktywnych przewoźników pasażerskich i 96 towarowych w 2021 r.

Przewozy pasażerskie w europie w 2021 r.

Z raportu IRG-Rail wynika, że w 2021 r. przewoźnicy pasażerscy w 31 krajach europejskich wykonali łączną pracę przewozową na poziomie 302,6 mld pasażerokilometrów, co w zestawieniu w wynikiem osiągniętym w 2020 r. oznacza wzrost o ponad 15%. Jednak w odniesieniu do okresu przed pandemią, w 2021 r. praca przewozowa osiągnęła poziom stanowiący niespełna 59% wyniku z 2019 r.

W podziale na poszczególne kraje europejskie najwyższą dynamikę wzrostu w 2021 r. w stosunku do 2020 r. odnotowała kolej w Hiszpanii (+47%), w dalszej kolejności kolej w Słowenii (+37%), we Francji (+31%), na Litwie (+26%), w Wielkiej Brytanii (+25,7%) i w Polsce (+25,6%).

W 2021 r. żaden z badanych krajów nie osiągnął poziomu pracy przewozowej odnotowanej w 2019 r. Najbliższa pod tym względem była Bułgaria, w której rynek w 2021 r. odbudował się do poziomu stanowiącego 79% pracy przewozowej odnotowanej w 2019 r. Drugim pod tym względem krajem była Słowenia, której rynek odbudował się adekwatnie do poziomu 78%, a następnie: Francja (76%), Chorwacja (74%), Estonia (73%) i Polska (72%).

Przewozy towarowe w europie w 2021 r.

Ograniczenia nałożone na kolejowy transport towarów były mniej rygorystyczne niż w przypadku przewozów pasażerskich, tym samym sektor ten w mniejszym zakresie dotknięty był skutkami pandemii COVID-19.

Z danych IRG-Rail wynika, że w 2021 r. wielkość pracy przewozowej zagregowanej dla 31 krajów europejskich w kolejowych przewozach towarów osiągnęła poziom 469,3 mld tonokilometrów (netto). To wzrost o prawie 8% w zestawieniu rok do roku i o 1,3% w porównaniu z 2019 r.

W rozbiciu na poszczególne kraje europejskie najwyższy wzrost pracy przewozowej w przewozach towarów w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wykazany został w Kosowie (+60%), a także we Włoszech (+16%) i we Francji (+14%).

W porównaniu z 2019 r. o najwyższej dynamice wzrostu pracy przewozowej w transporcie towarowym możemy mówić w przypadku Bułgarii (+20%), Grecji (+19%) i Chorwacji (+9%).

Pełne dane z 11 rocznego raportu IRG-Rail dotyczącego funkcjonowania rynku kolejowego w Europie w 2021 r. dostępne są bezpośrednio na stronie organizacji.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska – zdjęcie ilustracyjne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz