Sektorkolejowy » Rusza nowy konkurs PKP Intercity

Rusza nowy konkurs PKP Intercity

pzez Damian

PKP Intercity ogłosiło kolejny konkurs w swoich kanałach social media. Zadanie konkursowe polega na dodaniu rolki na swoim profilu z użyciem efektu filtra dostępnego na koncie Instagram PKP Intercity. Ponadto należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod swoim postem z rolką: Co ciekawego mógłbyś/mogłabyś zrobić w miejscu, które pojawiło się podczas użycia przez Ciebie efektu filtra? Konkurs trwa do 19 kwietnia br., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 kwietnia br.

Regulamin konkursu

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu (dalej jako „Konkurs”) jest PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296032, NIP 5262544258, o kapitale zakładowym 2 492 022 270,00 zł wpłaconym w całości (dalej jako „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje ogólne warunki Konkursu, prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, które uczestnik Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) akceptuje z chwilą przystąpienia do Konkursu rozumianego jako wykonanie zadania konkursowego.

3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu poprzez Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Instagram znajdujący się pod adresem https://www.instagram.com/pkp_intercity/ (dalej jako „Fanpage”).

4. Ponadto Konkurs:

a) jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Konkurs rozpocznie się dnia 15.04.2024 r. z chwilą opublikowania informacji o Konkursie na Fanpage’u i zakończy się dnia 19.04.2024 r. o godzinie 23:59 czasu środkowo-europejskiego (CET) (dalej: „Zakończenie Konkursu”) (dalej łącznie jako „Czas Trwania Konkursu”).

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie organizowany, sponsorowany, wspierany, administrowany przez portal Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. a jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub utrudniony dostęp do portalu Instagram z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności będących wynikiem działań podmiotów trzecich lub braku dostępu do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której przesyłane są zgłoszenia do Konkursu, jak również za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą̨ których Uczestnik wysyła zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane zgłoszenia.

8. Organizator oświadcza, iż wszelkie informacje, w tym dane osobowe, przekazane przez Uczestników Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu.

§ 2.
[Przedmiot Konkursu]

1. Treść zadania konkursowego:

„Użyj naszego efektu filtra, który jest dostępny na koncie Instagram PKP Intercity. Nagraj rolkę z jego użyciem, dodaj w swoim feedzie, a w treści posta ze swoją rolką kreatywnie opisz, co ciekawego mógłbyś/mogłabyś zrobić w miejscu, które pojawiło się podczas użycia przez Ciebie efektu. W treści oznacz profil @pkpintercity.

2. Wykonanie zadania konkursowego polega na dodaniu rolki z użyciem efektu filtra na swoim profilu i udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe pod swoim postem z rolką.

3. Zadania konkursowe, co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że mogą naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, zostaną wykluczone z zadań konkursowych.

4. Zadanie konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

5. Poprzez fakt wykonania zadania konkursowego i zamieszczenia materiałów konkursowych na swoim profilu i oznaczeniu @pkpintercity Uczestnik gwarantuje, że posiada całość praw autorskich do tych materiałów.

6. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może wykonać dowolną liczbę zadań konkursowych.

7. Zadania konkursowe niespełniające warunków Regulaminu lub zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu, niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie, uniemożliwiające dokonanie oceny przez komisję konkursową, zawierające treści niezgodne z dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, na zasadach określonych w Regulaminie, zwycięzców spośród tych Uczestników, którzy:

a) w Czasie Trwania Konkursu prześlą zadania konkursowe zgodnie z § 2.

b) spełniają warunki określone w § 3.

§ 3.
[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanej dalej: Kodeks Cywilny), które łącznie spełniają poniższe warunki:

a) są pełnoletnie i posiadają̨ pełną zdolność do czynności prawnych,

b) zamieszkują lub posiadają adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) posiadają aktywne konto w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu. Dane zawarte na profilu Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością,

d) zapoznają się i wyrażą zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu,

f) na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą, iż spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności dowód tożsamości, który potwierdzi, iż ukończyły 18 lat,

g) wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na potrzeby odbioru nagród, zrealizowania sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz ogłoszenia imienia, nazwiska i awatara zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u i na żądanie Organizatora prześlą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i klauzulą obowiązku informacyjnego o treści określonej w § 8 w formie pisemnej na adres PKP Intercity S.A. Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”, lub na adres e-mail: facebook@intercity.pl,

h) na żądanie Organizatora potwierdzą w formie pisemnej udzielenie Organizatorowi upoważnień, prawa do rozporządzania, a także oświadczenia, o których mowa w § 7.

2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są̨ członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu potwierdza, że akceptuje warunki Regulaminu Konkursu, to jest tym samym:

a) potwierdza udzielenie Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego i nieograniczonego terytorialnie korzystania z zadania konkursowego oraz wszelkich wchodzących w jego skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji określonych w § 7 Regulaminu,

b) przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe i pokrewne do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego zadania konkursowego oraz wszelkich wchodzących w jego skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich oraz praw pokrewnych,

c) potwierdza, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z pracy konkursowej w ramach Konkursu w sposób określony w lit. a) oraz z tytułu oświadczeń, o których mowa powyżej,

d) wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych i potwierdza zapoznanie się klauzulą obowiązku informacyjnego, której treść stanowi § 8 Regulaminu.

5. Z Konkursu wyklucza się Uczestników, którzy:

a) nie spełniają przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających do uczestnictwa w Konkursie, a także przyznania lub wydania nagrody,

b) podają się za inną osobę lub podają fałszywe dane osobowe,

c) próbują wpływać na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, a także podejmują inne działania sprzeczne z ideą i celem Konkursu.

6. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

7. Uczestnik wykluczony z Konkursu traci prawo do nagrody.

8. Uczestnicy w całości pokrywają ewentualne koszty, jakie poniosą w związku z udziałem w Konkursie. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że nie będzie dochodził od Organizatora:

a) zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie,

b) jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich.

§ 4.
[Przebieg Konkursu]

1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) 15.04.2024 r. – opublikowanie informacji o Konkursie na Fanpage’u,

b) 19.04.2024 r. godzina 23:59 – zakończenie przesyłania zadań konkursowych. Zgłoszenia dokonywane po tym terminie nie będą uwzględniane w Konkursie,

c) 24.04.2024 r. godzina 14:00 – ogłoszenie zwycięzców Konkursu pod postem na Fanpage’u https://www.instagram.com/pkp_intercity/

2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi poprzez wybranie 5 Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe oraz spełnili pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Zadania konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem oceny dokonywanej przez komisję konkursową. Kryterium oceny będą subiektywne oceny komisji konkursowej, co do nowatorstwa i kreatywności zadań konkursowych. Nie przewiduje się odwołań od decyzji komisji.

4. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą reprezentanci Organizatora.

§ 5.
[Nagrody]

1. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

2. Organizator przyznaje w Konkursie następujące nagrody:

a) 5 zestawów gadżetów sygnowanych logo PKP Intercity, każdy zawierający: kubek termiczny, poduszkę podróżną, notatnik sygnowany, brelok z lokalizatorem.

b) 5 tablic pociągowych z wypisaną wybraną przez zwycięzcę trasą PKP Intercity.

3. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane wg poniższych zasad:

a) 5 Uczestników wyłonionych w Konkursie jako zwycięzcy otrzymają odpowiednio po 1 (jednym) zestawie gadżetów o wartości 120 zł każdy (słownie: sto dwadzieścia złotych, 00/100) oraz 1 (jednej) tablicy z trasą o wartości 50 zł każda (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100).

4. Zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości przyznanej im nagrody. Zwycięzca wyraża zgodę, by dodatkowa nagroda pieniężna została przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej przez zwycięzcę nagrody i wpłacona zostanie na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

§ 6.
[Wydawanie nagród w Konkursie]

1. Każdy Uczestnik może zostać wyłoniony tylko raz jako zwycięzca i może mu zostać przyznana tylko jedna nagroda.

2. Wszyscy zwycięzcy powinni za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail na adres facebook@intercity.pl potwierdzić dane niezbędne do swojej identyfikacji i aktualne dane kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki nagrody oraz wiek. O konieczności przesłania zwrotnej informacji zwycięzca zostanie poinformowany za pomocą Fanpage’a.

3. W procesie przyznawania nagród Organizator będzie komunikował się̨ z Uczestnikiem drogą poczty elektronicznej. Adres e-mail Organizatora przeznaczony do kontaktu z Uczestnikami w powyższym zakresie to facebook@intercity.pl

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności:

a) w przypadku nie podania wymaganych danych bądź podania nieprawidłowych danych,

b) zmiany danych zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany,

c) braku możliwości uzyskania kontaktu ze zwycięzcą.

6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.

7. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. W takim wypadku nagroda ta decyzją Organizatora zostaje anulowana albo może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria zwycięzcy przewidziane Regulaminem.

§ 7.
[Prawa autorskie]

1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 §1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 §3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody zwycięzcy Organizator nabywa własność nagrodzonego zadania konkursowego zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do tego zadania konkursowego, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zadania konkursowego.

2. Zwycięzca, przed wydaniem mu nagrody może zostać poproszony o podpisanie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której, zostanie potwierdzone przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do zadania konkursowego.

3. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych zadań konkursowych oraz prawa do rozpowszechniania ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, w następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy.

4. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do zadań konkursowych na podmioty trzecie.

5. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do swojego zadania konkursowego oraz, że przesłane przez niego zadanie konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Z tytułu przeniesienia praw autorskich do nagrodzonego zadania konkursowego zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania nagrodzonych zadań konkursowych bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska ich autorów.

8. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowań zadania konkursowego. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania zadania konkursowego stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora w zakresie określonym w ust. 3.

9. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania zadania konkursowego.

10. W przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do Organizatora związanych z wykorzystaniem zadań konkursowych w sposób określony w Regulaminie, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami, zwolni Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody wynikające z takich roszczeń.

§ 8.
[Polityka prywatności]

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez uczestników jest PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305.

2. Organizator, jako administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. imię nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, wiek, adres poczty elektronicznej oraz adres do wysyłki nagrody są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,

d) Uczestnikowi przysługuje:

· prawo dostępu do podanych danych osobowych,

· prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

· prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

· prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Konkursem, mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

6. W sprawach dotyczących danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych Inspektorem Ochrony Danych: iod@intercity.pl

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 9.
[Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora najpóźniej w terminie trzydziestu (30) dni od Zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię̨, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie trzydziestu (30) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

§ 10.
[Postanowienia Końcowe]

1. Regulamin Konkursu jest zamieszczony do wglądu na Stronie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria Strony.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się̨ i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacje o zmianach będą umieszczane na Stronie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: facebook@intercity.pl. Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz