Sektorkolejowy » Jakie ubezpieczenia obowiązują przewoźników w sąsiednich krajach UE

Jakie ubezpieczenia obowiązują przewoźników w sąsiednich krajach UE

pzez Damian

Odpowiednio od 500 000 euro (na jedno zdarzenie) lub 2 000 000 euro (na wszystkie zdarzenia) do 20 000 000 euro (na jedno zdarzenie) lub co najmniej 40 000 000 euro (na wszystkie zdarzenia)– w tym przedziale zawierają się minimalne sumy gwarancyjne rocznego ubezpieczenia dla przewoźników kolejowych w unijnych krajach sąsiadujących z Polską. W naszym kraju dla większości przewoźników minimalna kwota ubezpieczenia to równowartość 2 500 000 euro. By prowadzić przewozy na terytorium innego państwa, przewoźnik musi spełnić wymogi ubezpieczeniowe obowiązujące w danym kraju.

Polscy przewoźnicy kolejowi, którzy zamierzają wykonywać przewozy na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, zobowiązani są do posiadania ochrony ubezpieczeniowej na warunkach przewidzianych w przepisach ustanowionych przez te państwa. Dyrektywa 2012/34/UE przyznaje państwom członkowskim swobodę w stanowieniu warunków dotyczących ubezpieczenia, które powinni posiadać przewoźnicy kolejowi. Wymagania, które należy spełnić w zakresie ubezpieczenia OC w innych państwach UE, potrafią znacząco różnić się od tych, które obowiązują na terytorium Polski na podstawie polskiego rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego.

W Polsce minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wymaganego od przewoźników kolejowych, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych:

  1. 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;
  2. 250 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;
  3. 2 500 000 euro w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Kwoty te ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia w krajach UE sąsiadujących z Polską kształtują się następująco:

  1. na Litwie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 500 000 euro na jedno i 2 000 000 euro na wszystkie zdarzenia rocznie. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej wzrośnie do 1 000 000 euro na jedno i 5 000 000 euro na wszystkie zdarzenia rocznie;
  2. Czechach w obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 50 000 000 koron czeskich (w przeliczeniu jest to około 2 100 000 euro);
  3. na Słowacji ubezpieczenie powinno „odpowiednio pokrywać zobowiązania przewoźnika kolejowego” (ale planowana w 2023 r. zmiana ustawy o transporcie kolejowym określa minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości 3 000 000 euro);
  4. Niemczech suma gwarancyjna wynosi 20 000 000 euro od zdarzenia ubezpieczeniowego; suma gwarancyjna powinna być dostępna do wypłaty dwukrotnie w okresie obowiązywania ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2015/171 organ wydający licencje w danym państwie członkowskim lub zarządca infrastruktury może skontrolować, czy umowa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawarta przez przedsiębiorstwo kolejowe i zatwierdzona przez inne organy wydające licencje jest wystarczająca w tym danym państwie członkowskim. Jeżeli organ wydający licencje stwierdzi, że poziom pokrycia jest niewystarczający, może zażądać, aby przedsiębiorstwo kolejowe zawarło umowę dodatkowego ubezpieczenia.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska – zdjęcie ilustracyjne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz