Sektorkolejowy » PKP rozmawia z Posłami – sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego o rozporządzeniu w sprawie przepustowości kolejowej

PKP rozmawia z Posłami – sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego o rozporządzeniu w sprawie przepustowości kolejowej

pzez Damian

W dniu 29 listopada br. Przedstawicielstwo PKP w Brukseli zaprezentowało w Parlamencie Europejskim stanowisko Polskich Kolei Państwowych w sprawie kluczowego dla sektora kolei projektu rozporządzenia w sprawie przepustowości kolejowej (Proposal for a regulation on the use of railway infrastructure capacity on the single European railway area). W spotkaniu wzięli udział poseł sprawozdawczyni Tilly Metz/ Greens oraz współ-sprawozdawcy: prof. B. Liberadzki / S&D oraz Marian Marinescu/ EPP jak również przedstawiciele pozostałych grup politycznych. Oprócz Grupy PKP w spotkaniu kolej reprezentowali szefowie organizacji CER, ALLRAIL i ERFA.

Wysłuchanie przed Komisją ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (Komisji TRAN), które otworzył prof. Liberadzki poświęcone było zarówno procedowanemu obecnie na poziomie unijnym, jednego z najważniejszych aktów prawnych dla sektora kolejowego – projektu rozporządzenia w sprawie wykorzystania przepustowości infrastruktury kolejowej w Jednolitym Europejskim Obszarze Kolejowym (zmieniającego dyrektywę 2012/34/UE i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010), jak i projektowi Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w tej sprawie autorstwa poseł Tilly Metz.

Jakkolwiek PKP docenia wysiłki Komisji Europejskiej i dostrzega wiele pozytywnych zmian i korzyści z proponowanych w rozporządzeniu rozwiązań służących lepszemu planowaniu i zarządzaniu dostępną przepustowością infrastruktury kolejowej, jest również sporo aspektów, które budzą zastrzeżenia i które powinny zostać doprecyzowane, bądź zmienione w rozporządzeniu.

Dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Brukseli wskazuje w szczególności na brak elastyczności w przydzielaniu przepustowości przez zarządcę infrastruktury (np. alokacja ad-hoc), sporą biurokratyzację i skomplikowanie całego procesu, co może skutkować jego znacznym wydłużeniem;  także wysokie koszty wdrożenia proponowanych w rozporządzeniu rozwiązań dla zarządcy infrastruktury, niejasny status prawny nowego podmiotu ENIM (European Network of Infrastructure Managers – Europejskiej Sieci Zarządców Infrastruktury) i wydawanych przez niego decyzji, także niewystarczająco zabezpieczone prawa oraz konsultacyjny głos i udział użytkowników infrastruktury kolejowej (przewoźników) w procesie planowania i przydzielania przepustowości.

W opublikowanym 17 listopada br. projekcie sprawozdania Parlamentu Europejskiego autorstwa Tilly Metz dot. ww. projektu rozporządzenia, uwzględnionych zostało wiele z wypracowanych wspólnie przez europejskie koleje (w tym PKP) zrzeszone w ramach CER postulatów. Niemniej i w tym przypadku, znalazło się sporo kontrowersyjnych poprawek PE, które zostały wyszczególnione w stanowisku PKP przekazanym po dzisiejszym spotkaniu członkom Komisji Transportu przez Przedstawicielstwo PKP w Brukseli.

W trakcie części dot. pytań-odpowiedzi, w szczególności wskazano na proponowane zbyt szerokie uprawnienia Europejskiej Sieci Regulatorów Rynku Kolejowego (ENRRB – European Network of Rail Regulatory Bodies) w zakresie zatwierdzania odstępstw (zarówno od przepisów ramowych,  jak i zasad zarządzania kryzysowego oraz celów wykonania) oraz zbyt dużą ingerencję regulatorów rynku kolejowego w funkcje podstawowe zarządców infrastruktury (w tym konsultowanie i zatwierdzanie strategii, modelu i planu przepustowości). Ponadto zastrzeżenia budzi proponowane zastąpienie aktów wykonawczych delegowanymi, które dają dużo większą swobodę decyzyjną KE z pominięciem procedur kontrolnych Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Nie mniej kontrowersyjna jest również propozycja PE powołania do życia nowego podmiotu:  Europejskiej Międzynarodowej Agencji ds. Przydzielania Alokacji – European Rail International Capacity  Allocation body (ERICA) mającej na celu m.in. wniesienie wkładu w przygotowanie wskazanych w projekcie rozporządzenia  europejskich ram zarządzania przepustowością, także pełnienia funkcji operacyjnego koordynatora i pośrednika (punktu kontaktowego) pomiędzy ENIM, zarządcami infrastruktury, a wnioskodawcami/użytkownikami infrastruktury – co tylko jeszcze bardziej zwiększy skomplikowanie, formalizacje, biurokrację i wydłużenie wszelkich procesów związanych z planowaniem i zarządzaniem przepustowością przewidzianych w komisyjnym projekcie rozporządzenia.

„Była to doskonała okazja przedstawienia wspólnego stanowiska spółek Grupy PKP i ekspertów PKP PLK oraz uwag do tego rozporządzenia. Tego typu spotkania są doskonałym instrumentem bezpośredniego artykułowania naszych postulatów i argumentów wobec instytucji UE. Indywidualne zaproszenie ze strony posłów sprawozdawców ugrupowań Greens/EPL/S&D dla Przedstawicielstwa PKP, poza merytoryczną wartością dodaną, podkreśla także wypracowana w Parlamencie pozycję Polskich Kolei Państwowych”– powiedział Tomasz Lachowicz – dyrektor Przedstawicielstwa PKP S.A. w Brukseli.

Źródło. PKP S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz