Sektorkolejowy » UTK: Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla umów zawieranych w 2024 roku

UTK: Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla umów zawieranych w 2024 roku

pzez Damian

Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia przewoźników prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 2 stycznia 2024 r. wynosi 4,3434 zł (tabela nr 001/A/NBP/2024). Dlatego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego, zawieranego w 2024 r., wynosi równowartość w złotych:

  • 100 000 euro, tj. 434 340 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;
  • 250 000 euro, tj. 1 085 850 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;
  • 2 500 000 euro, tj. 10 858 500 zł w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Jednocześnie w umowach ubezpieczenia, które zostały zawarte w euro, należy wskazać informację o kursie, jaki zostanie zastosowany do ustalenia równowartości w złotych polskich sumy gwarancyjnej polisy. W innym przypadku ubezpieczenie może nie spełniać wymogu minimalnej sumy gwarancyjnej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rekomenduje, aby poziom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostosowany był do rodzaju i wielkości prowadzonych przewozów towarowych i pasażerskich, z uwzględnieniem obowiązkowych kwot minimalnych.

Przewoźnikom kolejowym prowadzącym również działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przypominamy, że powinni dostosować poziom ubezpieczenia do wymagań obowiązujących na obszarze, na którym realizowane są przewozy. Warunki określające poziom minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej regulują przepisy obowiązujące w tym państwie. Organ właściwy w zakresie licencjonowania w danym państwie członkowskim lub zarządca infrastruktury może skontrolować, czy umowa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawarta przez przewoźnika kolejowego i zatwierdzona przez inne organy wydające licencje jest wystarczająca w tym danym państwie członkowskim. Jeżeli organ właściwy w zakresie licencjonowania w danym państwie stwierdzi, że poziom pokrycia jest niewystarczający, może zażądać, aby przewoźnik kolejowy zawarł umowę dodatkowego ubezpieczenia.

Fot: JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz