Sektorkolejowy » Rząd chce zasilić Fundusz Kolejowy kwotą 4,5 mld zł

Rząd chce zasilić Fundusz Kolejowy kwotą 4,5 mld zł

pzez Adrian

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na ten kwartał znajduje się projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. ustanowienia programu wieloletniego „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”. Na podstawie tej zmiany na konto Funduszu Kolejowego (FK) wpłynie ponad 4,5 mld zł.

Jakie są przyczyny wprowadzanych zmian?

W uzasadnieniu do planowanej zmiany i przesunięcia środków z programu wsparcia do FK napisano: „Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja programu wieloletniego „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”, zwanego dalej „Programem”, wynikająca z konieczności dostosowania Programu do przepisów projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa okołobudżetowa) i dotyczy zmiany struktury źródeł finansowania Programu w 2022 r.”.

Rząd zamierza również zmienić nazwę dotychczasowego programu, opatrując go dopiskiem znanym z nazewnictwa innych programów – chodzi o dołożenie słowa „rządowy”. Nowa nazwa ma brzmieć: „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”.

Po co wprowadzane są zmiany w projekcie?

Uchwała zakłada zmianę źródeł finansowania Programu, polegającą na zmniejszeniu środków budżetu państwa w 2022 r. o kwotę 4 507,7 mln zł z równoczesnym zwiększeniem o tą samą kwotę środków Funduszu Kolejowego” – czytamy w wykazie prac legislacyjnych.

Odnosząc się do art. 83a ustawy okołobudżetowej w roku 2021 podano, że „minister właściwy do spraw transportu przekaże na rachunek Funduszu Kolejowego z budżetu państwa wpłatę w wysokości 4 507,7 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej. W związku z powyższym w roku 2021 Rada Ministrów podejmie uchwałę w sprawie zmiany Programu, która będzie dotyczyła zmiany źródeł jego finansowania w roku 2022, polegającej na zmniejszeniu pozycji „budżet państwa (…)” o kwotę 4 507 700 tys. zł oraz zwiększeniu pozycji „Fundusz Kolejowy (…)” o kwotę 4 507 700 tys. zł. Środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 4 507,7 mln zł zostaną wydatkowane na realizację Programu do 31 grudnia 2022 r.”.

Jak uzasadniono w dalszej części opisu, przesuniecie środków ma zapewnić prawidłową realizację wydatków w obszarze infrastruktury kolejowej planowanych na rok 2022 w ramach Programu.

Autor: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz