Sektorkolejowy » Transport towarów koleją w komunikacji międzynarodowej

Transport towarów koleją w komunikacji międzynarodowej

pzez Damian

W komunikacji międzynarodowej w 2021 roku przetransportowano ponad 86,2 mln ton towarów i wykonano pracę przewozową na poziomie 24,8 mld tonokilometrów. Stanowiło to ponad 35% masy oraz ponad 44,3% pracy przewozowej wszystkich przewozów towarowych w Polsce.

Podobnie, jak w przypadku transportu krajowego, w komunikacji międzynarodowej dominowały przewozy surowców masowych, takich jak koks, brykiety i produkty rafinacji ropy naftowej, rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa oraz węgiel. Duży udział w rynku posiadały ładunki ujęte w grupie „towary nieidentyfikowalne”, przewożone najczęściej z wykorzystaniem kontenerów. W 2021 r., pomimo nadal trwających ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, w porównaniu do 2020 r. udało się osiągnąć wzrost masy w imporcie, eksporcie i tranzycie, a więc na wszystkich płaszczyznach w komunikacji międzynarodowej.

„Wzrost rynku e-commerce wpłynął na zwiększenie zapotrzebowania na przewozy, w których ważną rolę odgrywa transport w komunikacji międzynarodowej. Przewozy w komunikacji międzynarodowej stanowią ważny element transportu kolejowego w Polsce. Dlatego też dla dalszego sprawnego rozwoju wymiany handlowej istotne jest dążenie do poprawy parametrów infrastruktury. Z punktu widzenia przewoźnika kluczowy jest czas przejazdu, gdyż sprawne i regularne połączenia wpływają na rentowność i konkurencyjność świadczonych usług” – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W przewozach międzynarodowych istotne jest zapewnienie odpowiednich czasów przejazdu, a także minimalizacja opóźnień pociągów, zwłaszcza na przejściach granicznych. Wobec rosnącego wolumenu ładunków istotne jest modernizowanie infrastruktury stykowej na przejściach granicznych poprzez podnoszenie parametrów przepustowości poszczególnych przejść. Ważną rolę w wymianie międzynarodowej odgrywają także porty morskie. Dlatego istotne jest zapewnienie dostępności i odpowiedniej przepustowości na trasach do nich prowadzących.

„Analiza przewozów towarowych koleją w komunikacji międzynarodowej” powstała w oparciu o wyniki analiz i badań realizowanych na podstawie danych statystycznych oraz informacji będących w dyspozycji Urzędu Transportu Kolejowego, gromadzonych w ramach monitoringu funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw kolejowych. W opracowaniu wykorzystano również inne źródła danych w celu analizy m.in. sytuacji w portach morskich.

Opracowanie opublikowane przez UTK dotyczące rynku transportu międzynarodowego można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe dostępnym pod adresem dane.utk.gov.pl w zakładce Analizy i opracowania.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz