Sektorkolejowy » Trakcja: ponowny konkurs na prezesa spółki

Trakcja: ponowny konkurs na prezesa spółki

pzez Damian

Rada Nadzorcza spółki Trakcja zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • spełnia wymagania wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • określenie stanowiska, na które kandyduje;
 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);
 • aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności;

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby Spółki (Al. Jerozolimskie 100 IIp., 00-807 Warszawa), w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do 4 kwietnia 2024 r. do godz.12:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki do 12 kwietnia 2024 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza może oceniać w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych oraz spółek działających w grupie kapitałowej,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych,
  znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki,
 • wiedzę w zakresie innych zagadnień, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłaniania kandydatów.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz