Sektorkolejowy » Projekt zmian Listy Prezesa UTK – rozpoczęły się konsultacje

Projekt zmian Listy Prezesa UTK – rozpoczęły się konsultacje

pzez Damian

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przekazuje do konsultacji projekt zmian w tzw. Liście Prezesa UTK. Uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2024 r. Konsultacje dotyczą zmian w: „Liście właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 5 listopada 2021 r. oraz „Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie uwag zgłaszanych przez zarządców infrastruktury oraz producentów pojazdów szynowo-drogowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) zaproponował zmiany:

  • w „Liście właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 5 listopada 2021 r. zostały usunięte wymagania dotyczące krajowego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu dla pojazdów szynowo-drogowych;
  • z „Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 23 grudnia 2021 r. został usunięty załącznik S-06 dotyczący wymagań dodatkowych dla kompletnej konfiguracji urządzeń sterowania.

Zmiany zostały poprzedzone analizą skierowanych do UTK wniosków w tej sprawie. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie wskazanych wymagań mogłoby skutkować nakładami technicznymi niewspółmiernymi do końcowych efektów.

W przypadku pojazdów drogowo-szynowych brak możliwości zainstalowania systemu SHP wynika z:

  • konieczności integracji SHP z kolejowym hamulcem pneumatycznym, który przeważnie nie jest elementem pojazdu drogowo-torowego,
  • konieczności potwierdzenia działania SHP po każdorazowym wykolejeniu się pojazdu w tor poprzez przejechanie nad dwoma kontrolnymi elektromagnesami w sytuacji, gdy takie elektromagnesy znajdują się w znacznej odległości od miejsca robót,
  • problemów konstrukcyjnych związanych z zabudową elektromagnesu SHP na pojeździe dwudrogowym.

Ze względu na sposób eksploatacji tego rodzaju pojazdów brak SHP nie powoduje zwiększenia ryzyka w ruchu kolejowym.

Wymagania wynikające z załącznika S-06 powodują analogiczne problemy techniczne. Pkt 1. załącznika S-06 wskazuje, że odległość semafora od miejsca oddziaływania, powodującego zmianę sygnału zezwalającego na „Stój”, powinna wynosić co najmniej 14,25 m. Na liniach drugorzędnych i znaczenia miejscowego może ona wynosić min. 5 m. Warunkiem jest zmiana sygnału zezwalającego na zabraniający, która będzie następowała dopiero po minięciu semafora przez kabinę lokomotywy. Wymagania tego punktu oparte były na załączniku nr 3 do Uchwały Nr 518/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 lipca. 2018 r. „Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym” Ie-4 (WTB-E10). Spółka PKP PLK, przeprowadzając analizę przypadków stosowania tych wytycznych w realizacji zadań inwestycyjnych, odnotowała zwiększoną liczbę udzielanych odstępstw. Oznacza to, że przepisy te nie są adekwatne w każdym przypadku. Przepisy prawa nie przewidują udzielania odstępstw od zapisów Listy Prezesa UTK, a brak kompatybilności pomiędzy kryteriami zawartymi w dokumentach może przekładać się na rozbieżności w ich spełnieniu.

Założenia przepisów przejściowych wskazane w liście opublikowanej 23 grudnia 2021 r. nie ulegają zmianie. Zasady dotyczące stosowania tych przepisów zostały wyjaśnione w artykule opublikowanym na stronie internetowej UTK.

Nowe Listy Prezesa UTK wchodzą w życie z dniem publikacji, bez dodatkowych przepisów przejściowych dotyczących stosowania Listy Prezesa UTK z listopada 2021 r. oraz grudnia 2021 r.

Z uwagi na brak dodatkowych wymagań technicznych w nowych Listach Prezesa UTK, deklaracje zgodności z typem urządzeń i budowli kolejowych mogą być wystawione na podstawie certyfikatów zgodności typu lub certyfikatów zgodności z typem urządzenia lub budowli, dla których uzyskanie takiego certyfikatu jest wymagane, potwierdzających zgodność projektu z Listą Prezesa UTK z 2021 r.

Również deklaracje weryfikacji dla podsystemów strukturalnych mogą być wystawione na podstawie certyfikatów weryfikacji, potwierdzających zgodność z Listą Prezesa UTK z 2021 r.

Listy zostaną poddane ponownej aktualizacji w celu zapewnienia spójności krajowych i europejskich wymagań technicznych. Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim aktualizacji przywołanych norm.

Uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2024 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej: /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP albo adres email: utk@utk.gov.pl

Źródło: UTK
Fot. JBCrew – Zdjęcie poglądowe

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz