Sektorkolejowy » IV pakiet kolejowy w Polsce został wdrożony

IV pakiet kolejowy w Polsce został wdrożony

pzez Patryk

„28 lipca 2021 r. w życie wszedł pakiet przepisów transponujących dyrektywy 2016/797 o interoperacyjności i 2016/798 o bezpieczeństwie kolei. W jego skład wchodzi ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia wydane na podstawie znowelizowanej ustawy. Uwzględniając wcześniejsze nowelizacje, oznacza to, że tego dnia w Polsce zakończone zostanie wdrożenie IV pakietu kolejowego” – informuje Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Nowe przepisy wynikają głównie z wdrożenia prawa unijnego.

Nowe przepisy i ułatwienia

Wśród najważniejszych zmian w zakresie bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, można wymienić: ułatwienie procedowania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych, zmianę procedury uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa, zmianę sposobu certyfikacji przedsiębiorców zajmujących się utrzymaniem pojazdów kolejowych. Zmodyfikowano także zasady składania corocznych raportów ws. bezpieczeństwa, jak też wysokość i sposób naliczania opłat za czynności realizowane przez Prezesa UTK.

Certyfikaty bezpieczeństwa

Duża zmiana związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na kolei wiąże się z wprowadzeniem jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla wszystkich przewoźników kolejowych. Zastępują one wydawane wcześniej certyfikaty w części A i B.

Wprowadzone ustawą zmiany wpłyną m.in. na funkcjonowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury mają teraz obowiązek przekazywania pracownikom informacji o przeprowadzonych ocenach znaczenia zmiany i procesach zarządzania ryzykiem, jeśli dotyczą obowiązków pracowników, warunków i bezpieczeństwa pracy. Wprowadzono też wymóg dla przewoźników pasażerskich związany z informowaniem pasażerów poszkodowanych w wypadkach o procedurach dochodzenia roszczeń i możliwości skorzystania z pomocy psychologa na koszt przewoźnika. Nowe zasady dotyczą też sposobu zasad wymiany wagonów między przewoźnikami.

Prezes UTK przygotuje podręcznik dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o uzyskanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Wcześniej opublikowany dokument zostanie dostosowany do wymogów nowej ustawy.

Autoryzacja bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa

Wejście w życie nowej ustawy oznacza zmianę procedury uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 15 lipca 2021 r. w tej sprawie został określony nowy wzór autoryzacji oraz wskazano listę wymaganych dokumentów umożliwiających jej uzyskanie. Prezes UTK informuje, że przygotuje przewodnik dla wnioskodawców, w którym opisane będą wymagania związane z procesem uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa. Ma on być dostępny przed końcem października br.

Uzyskiwanie świadectw bezpieczeństwa także opisano w ww. rozporządzeniu. Określono w nim wzór świadectwa bezpieczeństwa oraz wymagania co do składanej dokumentacji. Zarówno w przypadku autoryzacji bezpieczeństwa, jak i świadectw bezpieczeństwa dopuszczalne jest składanie kopii dokumentów, pod warunkiem, że wnioskodawca zaświadczy ich zgodność z oryginałem.

Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie składania corocznych raportów ws. bezpieczeństwa. Od przyszłego roku termin ich złożenia będzie przypadał na 31 maja.

Certyfikaty ECM

Nowa ustawa nakłada obowiązek spełnienia wymagań rozporządzenia 2019/779 przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wszystkich pojazdów kolejowych. Wcześniej zobowiązane do tego były tylko podmioty zajmujące się utrzymaniem wagonów towarowych. Od 16 czerwca 2022 r. wszystkie ECM będą musiały posiadać certyfikat ECM lub zostać ocenione względem wymagań rozporządzenia 2019/779 w ramach procesu certyfikacji lub autoryzacji bezpieczeństwa – wyjaśnia UTK. Tym samym tego dnia przestaną obowiązywać przepisy związane z wydawaniem świadectw sprawności technicznej dot. pojazdów posiadających ECM. Przez najbliższy rok, do 15 czerwca, obowiązywać będą obecne zasady, na jakich wydawane są świadectwa sprawności technicznej.

Zmienią się opłaty za czynności Prezesa UTK

Znowelizowana ustawa zmienia wysokość i zasady pobierania opłat za czynności Prezesa UTK. Na podstawie rozporządzenia z 22 lipca 2021 r. wprowadzona została stała wysokość opłaty dla danego rodzaju sprawy, bez względu na to, ile pracy wymaga. Opłata w większości przypadków będzie pobierana jednorazowo, w momencie składania wniosku.

Autor zdjęcia: Jan Bury
Autor tekstu: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

1 komentarzy

Szymon 1 sierpnia 2021 - 20:50

Co to za miejsce?

Odpowiedz

Zostaw komentarz