Sektorkolejowy » Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pzez Damian

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”) wszczę…a postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
a) zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
6) korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
7) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
8) złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
9) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
10) jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.

2. Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) określenie stanowiska, na które kandyduje;
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
3) podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);
4) aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności;
5) poświadczone kopie następujących dokumentów:
a) dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b) świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub dokumentów poświadczających świadczenie usług na podstawie innej umowy;
6) podpisane własnoręcznie oświadczenie o:
a) ukończeniu studiów wyższych lub uzyskaniu wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b) stażu pracy oraz wymaganym doświadczeniu, w tym wskazanie podmiotu oraz danych odnoszących się do wymaganej skali działalności przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia, roczny obrót netto, suma aktywów),
c) korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
f) toczących się postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe wobec kandydata,
g) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,
h) uchwałach dotyczących absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach innych podmiotów, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję (za wszystkie okresy, w których pełnił taką funkcję),
i) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, stanowiące załącznik do ogłoszenia,
j) złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
k) znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
l) stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji członka Zarządu;
7) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, parter pok. 06, skrzydło E, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 12.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Centrali Spółki: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, parter pok. 06, skrzydło E. Decyduje termin wpływu zgłoszenia pod wskazany powyżej adres.

5. Informacje finansowe o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 1 marca 2024 r. do godz. 15.00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Magdalena Jagielska tel. kom. +48 666030307. Wskazane dokumenty można samodzielnie pobrać pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df.

6. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres e-mail.

7. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

8. Złożone zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 5 marca 2024 r.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 do 18 marca 2024 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki, w tym dotyczącą procesu przygotowania i realizacji inwestycji, utrzymania infrastruktury, zarządzania bezpieczeństwem oraz konstrukcji rozkładu jazdy i prowadzenia ruchu kolejowego;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu;
8) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki, w tym w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
9) wiedzę w zakresie innych zagadnień z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
10) umiejętności budowania partnerskich relacji z pracownikami, klientami i kontrahentami oraz oceny efektywności działań z perspektywy przewoźników, pasażerów oraz nadawców i odbiorców ładunków.

10. Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

11. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

12. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazane w zgłoszeniach numery telefonu i adresy e-mail.

13. W przypadku niewyrażenia zgody przez wyłonionego kandydata na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

14. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie, bez wyłonienia kandydatów.

15. Dokumenty kandydata, który wycofał swoją kandydaturę lub którego zgłoszenie nie spełniło warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego albo który nie został uznany za najlepszego kandydata – nieodebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o wycofaniu kandydatury lub powiadomienia o niespełnieniu warunków formalnych albo nieuznaniu za najlepszego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

O zmianach w PKP PLK S.A. pisaliśmy tutaj:

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz