Sektorkolejowy » W wyjątkowych przypadkach budynki mogą powstać bliżej linii kolejowej – wymagane jest odstępstwo

W wyjątkowych przypadkach budynki mogą powstać bliżej linii kolejowej – wymagane jest odstępstwo

pzez Damian

Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego przepisy ustawy o transporcie kolejowym dopuszczają możliwość uzyskania odstępstwa od warunków usytuowania budynków i budowli w sąsiedztwie linii kolejowej. Do tego by budynek powstał bliżej niż 10 metrów od obszaru kolejowego i 20 metrów od osi skrajnego toru potrzebna jest zgoda na odstępstwo właściwego organu administracji architektoniczno–budowlanej – wojewody lub starosty. Warunkiem wydania takiej zgody jest uzyskanie pozytywnej opinii zarządcy infrastruktury na zmniejszenie tych odległości.

Ogólne zasady określają, że budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od granicy obszaru kolejowego, z tym że od osi skrajnego toru odległość ta nie może być mniejsza niż 20 metrów (art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym).

Organem udzielającym odstępstwa od sytuowania budowli i budynków jest właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy. W zakresie obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenie zamkniętym, organem takim jest wojewoda. Na pozostałych terenach, w sąsiedztwie obszaru kolejowego, zgodę na odstępstwa wydaje starosta.

Zarządcą infrastruktury jest natomiast podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową, jej eksploatację, utrzymanie, odnowienie lub udział w rozwoju tej infrastruktury, a w przypadku budowy nowej infrastruktury podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora.

Co istotne, odstępstwo nie może:

  • powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia,
  • powodować zagrożenia bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego,
  • zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego.

Uzgadnianie dokumentów planistycznych

W odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym Prezes UTK uzgadnia m. in.:

  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • projekty decyzji o warunkach zabudowy,
  • projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W przekazywanych Prezesowi UTK dokumentach powinno się zatem wyznaczać nieprzekraczalną linię zabudowy, która będzie pozostawała w zgodzie z odległościami ujętymi w ustawie o transporcie kolejowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie odstępstwa pozwalającego na posadowienie budynku lub budowli bliżej linii kolejowej. Zgoda na odstępstwo wydawana jest po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy infrastruktury. Opinię należy załączyć do wniosku, o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, składanego do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

Odwołania prawne:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Źródło: utk.gov.pl
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz