Sektorkolejowy » UTK: Różnica pomiędzy certyfikatem ECM a certyfikatem w funkcji utrzymania

UTK: Różnica pomiędzy certyfikatem ECM a certyfikatem w funkcji utrzymania

pzez Damian

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych wydaje dwa rodzaje certyfikatów: certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ( certyfikat ECM) i certyfikat zgodności w funkcji utrzymania. Dokumenty te nie są równoważne. Certyfikat ECM potwierdza zarządzania utrzymaniem pojazdów, które są przypisane do danego ECM. Certyfikat zgodności funkcji utrzymania jest pomocny, gdy przedsiębiorstwo chce wykonywać usługi utrzymania dla pojazdów, które nie są do niego przypisane jako do ECM.

Dla uproszczenia, w dalszej części, certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie będziemy nazywać „certyfikatem ECM”, a certyfikat zgodności w funkcji utrzymania „certyfikatem funkcji utrzymania”.

Certyfikat ECM

Certyfikat ECM potwierdza, że dany ECM ustanowił system zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych, który pozwala na utrzymanie pojazdów w sposób gwarantujący ich bezpieczną eksploatację. ECM jest wpisany do europejskiego rejestru pojazdów kolejowych (EVR) i jest zobowiązany do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego.

Oznacza to, że ECM jest przypisany do konkretnych pojazdów i tylko za utrzymanie tych pojazdów jest odpowiedziany. Certyfikat ECM nie jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie procesów wykonywania poszczególnych funkcji systemu dla innych podmiotów.

Pierwszy certyfikat ECM, jeżeli dany podmiot nie pełnił wcześniej roli ECM dla żadnego pojazdu kolejowego, wydawany będzie na okres 1 roku. W tym czasie ECM powinien pozyskać pojazdy, za których utrzymanie będzie odpowiedzialny i zarejestrować to w EVR. Jeżeli w momencie recertyfikacji wnioskodawca nie wykaże, że pełni funkcje ECM dla pojazdów kolejowych, dalej będzie tratowany jako „nowy podmiot” i certyfikat ECM dalej będzie wydawany na 1 rok.

Certyfikat zgodności w funkcji utrzymania

Certyfikat w funkcji utrzymania potwierdza, że działania dotyczące utrzymania prowadzone przez dany podmiot lub organizację w zakresie co najmniej jednej z funkcji:

  • rozwoju utrzymania,
  • zarządzania utrzymaniem,
  • przeprowadzania utrzymania,

spełniają odpowiednie wymogi określone w załączniku II do rozporządzenia 2019/779. Certyfikacja taka jest dobrowolna, i nie daje uprawnienia do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie czyli funkcji ECM.

Każdy ECM może zlecić dostawcy realizację funkcji rozwoju utrzymania, zarządzania utrzymaniem czy przeprowadzania utrzymania. ECM musi zatem zweryfikować kompetencje takiego dostawcy usług, w tym w jaki sposób potrafi zapewnić zgodność z odpowiednimi wymaganiami. To ECM ponosi pełną odpowiedzialność za realizację wszystkich funkcji systemu zarządzania utrzymaniem, nawet jeżeli zleca je innym podmiotom.

Proces weryfikacji dostawcy usług przez ECM jest prostszy jeśli podwykonawca ma certyfikat funkcji utrzymania. Monitorowanie dostawcy może być wtedy ograniczone do wyników zleconych procesów.

Można mieć dwa certyfikaty

Ten sam podmiot może posiadać oba certyfikaty: certyfikat ECM oraz certyfikat w funkcji utrzymania. Należy jednak zwrócić uwagę, że są to dwa niezależne procesy certyfikacji, prowadzone w ramach odrębnych spraw administracyjnych.

Dla przykładu spółka „A” jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie, który jest przypisany w EVR do 20 wagonów towarowych i 5 lokomotyw spalinowych. „A” posiada warsztat utrzymania wagonów towarowych, na którym utrzymuje zarówno wagony własne jak również innych podmiotów. Certyfikat ECM dotyczy tylko tych 20 wagonów towarowych i 5 lokomotyw spalinowych, które są przypisane do spółki „A”. Natomiast działalność polegająca na utrzymaniu pojazdów innych podmiotów (bycie dostawcą usług utrzymania) jest działalnością dodatkową, nieobjętą certyfikatem ECM. Dlatego jeśli spółka „A” chce ubiegać się o zlecenia np. na przeprowadzanie utrzymania innych pojazdów niż przypisane mu w EVR, może posługiwać się certyfikatem w funkcji utrzymania (nie jest to wymagane, ale w wielu przetargach brane pod uwagę).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury certyfikacji ECM i funkcji utrzymania można znaleźć na stronie internetowej UTK.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz