Sektorkolejowy » Unibep SA: List Dariusza Blochera do akcjonariuszy

Unibep SA: List Dariusza Blochera do akcjonariuszy

pzez Damian

18 kwietnia 2024 r. Unibep SA opublikowała raport roczny za rok 2023. Poniżej prezentujemy list Dariusza Blochera, Prezesa Zarządu Unibep SA, skierowany do akcjonariuszy. 

W roku 2023 Grupa Kapitałowa Unibep osiągnęła przychody z podstawowej działalności w wysokości około 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie odnotowaliśmy stratę netto na poziomie około 156 mln zł, z czego strata przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła około 166 mln zł. Prezentowane wyniki finansowe są efektem analizy ryzyk operacyjnych budów i zmian w szacunkach ich rentowności, a także trudnej i dynamicznej sytuacji biznesowej i okołobiznesowej, związanej z występowaniem wielu niekorzystnych czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Rok 2023 był wyjątkowo trudny dla branży budowlanej, charakteryzował się mniejszą liczbą zleceń, wysoką inflacją, bezprecedensowym wzrostem cen materiałów budowlanych, permanentnym niedoborem pracowników fizycznych oraz specjalistów, spowodowanym między innymi odpływem pracowników z Ukrainy oraz rosnącymi kosztami pracy w wyniku podwyżek płacy minimalnej.

Wszystkie te czynniki spowodowały wyższe koszty produkcji budowlanej na realizowanych inwestycjach. Około 30 proc. kontraktów okazało się nierentownych, zbliżają się one do końca procesu budowalnego, co w konsekwencji wymagało – zgodnie z zasadami księgowymi – utworzenia stosownych rezerw na spodziewane straty. W wielu przypadkach nie uzyskaliśmy z zamawiającymi odpowiednich porozumień dotyczących dopłat. Dodatkowo w wycenach kontraktów o zagrożonej terminowości uwzględniliśmy negatywne ekonomiczne skutki dla wyniku operacyjnego.

W 2023 roku Unihouse SA wygenerowała straty w wysokości około 45 mln zł netto. W ub. roku w spółce miały miejsce duże zmiany procesowe i organizacyjne, których celem było dostosowanie poziomu mocy produkcyjnych zakładu w Bielsku Podlaskim do bieżących warunków ekonomicznych i rynkowych. Niezmiennie wyzwaniem dla Unihouse SA jest zdecydowanie wyższa kontraktacja, która pozwoli na wykorzystanie potencjału fabryki. Obecnie przygotowujemy się do wdrożenia różnych możliwych scenariuszy – od ewentualnej współpracy z partnerem zewnętrznym, po potencjalną zmianę układu właścicielskiego. Na dzień publikacji niniejszego raportu żadne decyzje w tym zakresie nie zostały ostatecznie podjęte.

Sprzedaż Unidevelopment SA w 2023 roku osiągnęła poziom 316 mln zł (spadek o około 5 % r/r) i była zgodna z założeniami wynikającymi z harmonogramów realizowanych projektów deweloperskich. Niewielki spadek rentowności r/r tego segmentu spowodowany był sprzedażą znaczącej części lokali klientowi instytucjonalnemu, co zwykle wiążę się z realizacją niższej marży niż w przypadku sprzedaży nabywcom indywidualnym.

Grupa Unidevelopment jest w pełni przygotowana do dalszego stabilnego rozwoju i realizacji postawionych celów – dotyczy to zarówno realizacji obecnych swoich projektów (posiada bank ziemi na około 4800 mieszkań), ale także do potencjalnych nowych wariantów współpracy z partnerami zewnętrznymi, czy też do uruchomienia nowych kierunków ekspansji.

Przeprowadziliśmy dogłębną rewizję procesów wewnętrznych, obejmującą akwizycję kontraktów, współpracę z zespołami wsparcia, a także nadzór nad budowami. W efekcie głównym celem działań optymalizacyjnych w organizacji jest podniesienie efektywności, wzmocnienie procesów kontroli operacyjnej i wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, które przybliżą nas do osiągnięcia efektu synergii. Rezultaty tych inicjatyw, które są lub będą w najbliższej przyszłości formalizowane, znajdą odzwierciedlenie w planach działania poszczególnych zespołów i strategiach finansowych dla poszczególnych segmentów działalności. Szczegółowo monitorujemy rynek i analizujemy wszelkie ryzyka, tworzymy różne scenariusze wydarzeń, by być przygotowanym na dynamiczne zmiany biznesowe i okołobiznesowe.

Od wielu miesięcy zmieniamy swój biznes – największe perspektywy w zakresie kontraktacji stoją przed obszarami infrastruktury oraz sektora energetyczno – przemysłowego. Dlatego prowadzimy reorganizację Grupy Kapitałowej, by już w niedalekiej perspektywie realizować kontrakty o wyższej niż do tej pory rentowności. Dotyczy to także budownictwa kubaturowego.

Liczę, że wdrożone mechanizmy optymalizacyjne pozwolą osiągnąć już w 2024 roku wymierne korzyści finansowe i operacyjne, przyczyniając się do poprawy ogólnej rentowności operacyjnej Grupy Kapitałowej, a rentowność operacyjna EBIT powróci dodatnie poziomy notowane w poprzednich okresach. Będzie to możliwe między innymi też dzięki działaniom, których celem jest zmniejszenie zadłużenia Grupy Kapitałowej, które Zarząd Spółki podjął już w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Chciałbym podziękować za pozytywne sygnały pochodzące od naszych partnerów z rynku kapitałowego wskazujące na aprobatę naszych działań oraz zaufanie które poszczególni interesariusze wyrazili wobec naszej organizacji. Przyczyniła się do tego bardzo rzetelna i otwarta komunikacja oraz dobre relacje inwestorskie, które nasze służby pielęgnują tak w zakresie wyjaśnień zaistniałej sytuacji finansowej, jak również w zakresie planów działań na najbliższe okresy.

W roku 2023 Grupa Kapitałowa Unibep pozyskała kontrakty o łącznej wartości około 2,4 mld zł, co zapewnia solidną bazę do realizacji na rok 2024 i kolejne lata, z portfelem zamówień wartym około 3,6 mld zł. Dodatkowo, wartość kontraktów oczekujących na finalizację, gdzie nasza oferta została najlepiej oceniona, wynosi obecnie około 1 mld zł. Od początku 2024 roku podpisaliśmy umowy o wartości około 600 mln zł.

W ostatnich miesiącach wielokrotnie spotkaliśmy się z pracownikami, by przedstawić im wizję rozwoju Grupy Kapitałowej i rozmawiać o wyzwaniach, które są przed nami. Widząc zaangażowanie i otwartość jesteśmy zbudowani postawą zespołu – pracownicy są zmotywowani i zaangażowani w zachodzące zmiany i mają świadomość trudnej sytuacji. To dobrze rokuje na przyszłość.

Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć wyznaczone cele, wdrażając strategię ESG przyjętą pod koniec 2022 roku oraz dbając o rozwój naszej firmy i pracowników.

Raport roczny skonsolidowany TUTAJ

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz