Sektorkolejowy » Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pzez Damian

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki. Nowy zarząd ma liczyć 7 osób.

Wnioski można w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać na stanowiska:

1) Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji;
2) Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych;
3) Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
4) Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji;
5) Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju;
6) Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych, Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji, Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej.

 • Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  1. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z eksploatacją infrastruktury kolejowej na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
   1. zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
   1. siągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
   1. sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
  1. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  1. złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  1. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  1. jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 • Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  1. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
   1. zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
   1. osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
   1. sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
  1. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  1. złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  1. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  1. jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 • Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  1. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
   1. zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
   1. osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
   1. sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
  1. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  1. złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  1. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  1. jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 • Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  1. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
   1. zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
   1. osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
   1. sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
  1. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  1. złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  1. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  1. jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 • Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  1. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z planowaniem i przygotowaniem inwestycji infrastrukturalnych oraz pozyskiwaniem środków finansowych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
   1. zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
   1. osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
   1. sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
  1. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  1. złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  1. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  1. jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 • Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  1. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z digitalizacją, cyfryzacją oraz cyberbezpieczeństwem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
   1. zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
   1. osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
   1. sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
  1. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  1. złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

  1. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  1. jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 • Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. określenie stanowiska, na które kandyduje;
  1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
  1. podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);
  1. aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności;
  1. poświadczone kopie następujących dokumentów:
   1. dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
   1. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub dokumentów poświadczających świadczenie usług na podstawie innej umowy;
  1. podpisane własnoręcznie oświadczenie o:
   1. ukończeniu studiów wyższych lub uzyskaniu wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
   1. stażu pracy oraz wymaganym doświadczeniu, w tym wskazanie podmiotu oraz danych odnoszących się do wymaganej skali działalności przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia, roczny obrót netto, suma aktywów),
   1. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   1. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
   1. toczących się postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe wobec kandydata,
   1. sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,
   1. uchwałach dotyczących absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach innych podmiotów, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję (za wszystkie okresy, w których pełnił taką funkcję),
   1. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, stanowiące załącznik do ogłoszenia,
   1. złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
   1. znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
   1. stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji członka Zarządu;
  1. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
 • Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 5 mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, parter pok. 06, skrzydło E, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko …. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 9.00. Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Centrali Spółki: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, parter pok. 06, skrzydło E. Decyduje termin wpływu zgłoszenia pod wskazany powyżej adres.
 • Informacje finansowe o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 12 marca 2024 r. do godz. 15.00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Magdalena Jagielska tel. kom. +48 666030307. Wskazane dokumenty można samodzielnie pobrać pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/.
 • Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres e-mail.
 • Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 • Złożone zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 15 marca 2024 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 do 27 marca 2024 r.
  1. W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
   1. wiedzę o zakresie działalności Spółki, z uwzględnieniem specyfiki stanowiska objętego zgłoszeniem w postępowaniu kwalifikacyjnym,
   1. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
   1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,
   1. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
   1. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
   1. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
   1. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu;
   1. znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki, w tym w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
   1. umiejętności budowania partnerskich relacji z pracownikami, klientami i kontrahentami oraz oceny efektywności działań z perspektywy przewoźników, pasażerów oraz nadawców i odbiorców ładunków.
 • Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 • Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 • O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazane w zgłoszeniach numery telefonu i adresy e-mail.
 • W przypadku niewyrażenia zgody przez wyłonionego kandydata na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
 • Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie, bez wyłonienia kandydatów.
 • Dokumenty kandydata, który wycofał swoją kandydaturę lub którego zgłoszenie nie spełniło warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego albo który nie został uznany za najlepszego kandydata – nieodebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o wycofaniu kandydatury lub powiadomienia o niespełnieniu warunków formalnych albo nieuznaniu za najlepszego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz