Sektorkolejowy » Komentarz Zarządu do wstępnych szacunkowych danych finansowych Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2023

Komentarz Zarządu do wstępnych szacunkowych danych finansowych Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2023

pzez Damian

Zarząd Unibep S.A. poinformował, że w związku z zakończeniem w dn. 11 marca 2024 roku procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2023 rok, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep (Grupa Kapitałowa) za okres 2023 roku, które zostały opublikowane w tym dniu w giełdowym systemie ESPI.

W niniejszym opracowaniu Zarząd Emitenta przedstawia komentarz do zaprezentowanych wstępnych danych szacunkowych.

Działalność Grupy Kapitałowej za cztery kwartały 2023 roku pozwoliła osiągnąć przychody z podstawowej działalności na poziomie 2,4 mld zł i zwiększyć je względem analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 8%. Wzrost obrotów w największym stopniu dotyczył segmentu budowlanego (ponad +8%), głównie w wyniku większej sprzedaży w sektorach: energetyczno-przemysłowym (+65%) oraz budownictwa kubaturowego (+9%) przy jednoczesnym spadku przychodów odnotowanych w sektorze infrastruktury (-29%) oraz w działalności deweloperskiej (-5%).

W analizowanym okresie 2023 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę operacyjną w wysokości ok. -138 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym odnotowano zysk operacyjny w wysokości ok. 64 mln zł stanowi to negatywne odchylenie o ponad -200 mln zł.

Na wyżej wymienioną sytuację wpływ miały czynniki o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Niewątpliwie w największym stopniu do zaistniałej sytuacji przyczyniło się skumulowaniu materializacji ryzyk operacyjnych, które w sposób naturalny towarzyszą codziennej aktywności biznesowej firm działających w segmencie generalnego wykonawstwa. O trudnej sytuacji wynikowej Grupy Kapitałowej i spodziewanych negatywnych prognozach dla całego roku Zarząd sygnalizował we wcześniejszych komunikatach i spotkaniach z interesariuszami Emitenta.

Prezentowane wstępne szacunkowe wyniki 2023 roku z jednej strony uwzględniają rozpoznanie wyższych kosztów produkcji budowlanej na wielu kontraktach realizowanych w segmencie budowlanym, z drugiej zaś strony na tych z nich, na których terminy realizacyjne zbliżają się do końca, wyceny kontraktów zostały skorygowane w dół w związku z brakiem uzyskania stosownych porozumień czy aneksów od zamawiających uwzględniających dopłaty. Ponadto, w wycenach kontraktów, których terminowość realizacji jest zagrożona, zostały uwzględnione negatywne dla ich wyniku operacyjnego skutki ekonomiczne.

Negatywny wpływ na uzyskane wyniki miały globalne zjawiska o charakterze inflacyjnym. Warto wskazać jednakże, że trudna sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie dotknęła również wielu inwestorów (m. in. poprzez wyższe koszty finansowania inwestycji). Przekładała się ona cały czas na ograniczenie skłonności zamawiających do renegocjacji warunków umownych na kontraktach budowalnych w zakresach, które pozwalałyby w sposób satysfakcjonujący pokryć powstałą lukę rentownościową.

W prognozowanych szacunkach wyników operacyjnych uwzględnione zostało również zapowiadane wcześniej konserwatywne podejście w zakresie tworzenia rezerw serwisowych, rezerw na potencjalne zobowiązania oraz sposobów i momentów rozpoznawania dodatkowych przychodów w segmencie budowalnym.

Wyniki Grupy Kapitałowej uwzględniają również koszty przestojów związanych z niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi w fabryce domów modułowych Unihouse S. A. oraz niższe od założeń efekty wynikowe z kontraktacji projektów budowlanych pozyskanych w roku 2023.

Oprócz czynników operacyjnych wskazanych powyżej wpływ na szacunki wyników Grupy Kapitałowej miał również wynik na działalności finansowej (pogorszenie o ok. 17 mln zł r/r),  głównie za sprawą wyższych kosztów odsetkowych oraz wyceny aktywów finansowych takich jak odpisy aktualizujące należności szczególnie na rynkach eksportowych.

W rezultacie wyżej wymienionych czynników o charakterze jednorazowym szacowany zysk netto Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie o ok. 190 mln zł niższym niż przed rokiem, zaś różnica między zyskiem netto Grupy Kapitałowej, a zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom spółki dominującej wynika z kontraktów realizowanych w formule joint venture (JV), z których wynik częściowo wyłączany jest z zysku przypadającego akcjonariuszom Emitenta. W prezentowanych danych wstępnych za 2023 rok rozpoznano wyniki z dwóch takich kontraktów dotyczących działalności deweloperskiej.

Zarząd Emitenta, przy obecnym stanie wiedzy i na dzień publikacji niniejszego raportu, nie widzi ryzyka dla kontynuacji działalności Emitenta. Na koniec 2023 stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej wynosił 311 mln zł, wobec 138 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pozycja ta w naturalny sposób neutralizuje zadłużenie finansowe sięgające 328 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2023 roku (wobec 241 mln zł w 2022 roku), w rezultacie czego dług finansowy netto wyniósł w analizowanym okresie  jedynie ok. 17 mln zł, wobec 103 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Unibep 1

W całym 2023 roku w segmencie budowlanym, obejmującym sektory budownictwa energetyczno-przemysłowegokubaturowego oraz infrastruktury rozpoznana sprzedaż przekroczyła 2 mld zł (wzrost o 8% r/r). Największą dynamiką obrotów charakteryzował się sektor energetyczno – przemysłowy (+65% r/r), dla którego wskazane wzrosty w znacznej części były wynikiem tzw. „efektu bazy”. Obszar ten w ciągu 2023 roku dynamizował swoją działalność, która została rozpoczęta formalnie niedawno, bo w I kwartale 2022 roku. W rezultacie na wzrost przychodów w tej części budownictwa przełożenie miała wysoka kontraktacja pochodząca jeszcze z 2022 roku i kontynuowana w 2023 roku. Wzrost przychodów w wysokości 9% odnotował sektor budownictwa kubaturowego. Obszar ten obejmuje także działalność na rynkach wschodnich, gdzie w 2023 roku Grupa Kapitałowa rozpoczęła realizację budowy Ambasady RP w Mińsku. W ramach całego segmentu budowalnego spadek obrotów (o 29% r/r) wystąpił jedynie w obszarze infrastruktury. Jest on wynikiem faktu, że wiele kontraktów tego sektora realizowanych jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co wydłuża moment rozpoczęcia prac budowlanych. Obecnie na wielu kontraktach podpisanych w 2023 roku trwają takie właśnie prace projektowe, a pierwsze czynności budowlane będą miały miejsce pod koniec bieżącego roku. Dodatkowo w 2022 roku Grupa Kapitałowa pozyskała i zrealizowała zadanie związane z budową zapory na granicy wschodniej, co wpływa na wysoką bazę porównawczą r/r dla tego sektora działalności Grupy Kapitałowej.

W punktu widzenia wyników operacyjnych rok 2023 minął pod wpływem zjawisk o charakterze inflacyjnym, które bardzo negatywnie wpłynęły na zdolność Grupy Kapitałowej do utrzymania poziomów rentowności notowanych w analogicznym okresie 2022 roku. Należną do nich w szczególności:

  • bezprecedensowy wzrost cen niektórych grup materiałów, w tym dalej rosnące w 2023 roku ceny niektórych materiałów budowalnych takich jak cement i wapno (ok. 44%), materiały izolacyjne (+22%) lub chemia budowlana (+16%),
  • permanentny niedobór pracowników fizycznych oraz niektórych grup pracowników wykwalifikowanych widoczny już w 2022 roku, a związany z odpływem pracowników z Ukrainy,
  • rosnące koszty pracy w związku z podwyżkami płacy minimalnej, zmienione w 2023 roku przez rząd RP dwukrotnie (łącznie o prawie 20%), co powodowało ponadprzeciętne wzrosty kosztów robocizny.

W ciągu 2023 roku Zarząd Grupy Kapitałowej starał się podejmować aktywne działania związane z próbą zmian warunków kontraktowych podpisanych zadań z zakresu generalnego wykonawstwa. Ich intensywność była duża szczególnie w II półroczu 2023 roku, jednakże ostatecznie nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. W bardzo wielu przypadkach natrafiono bowiem na usztywnioną postawę negocjacyjną ze strony zamawiających, związaną często z brakiem dostępu przez nich do dodatkowych źródeł finansowania.

W grupie kontraktów prywatnych, wyżej wymienione zjawiska w sposób bezpośredni przyczyniły się do spadku rentowności operacyjnej Grupy Kapitałowej w 2023 roku. Dotyczy to szczególnie sektora budownictwa kubaturowego, w którym umowy budowalne nie posiadają stosownych klauzul waloryzacyjnych, a uzyskanie rekompensaty czy aneksów zwiększających wartość kontraktów jest możliwe jedyne w oparciu o stosowne porozumienia pomiędzy stronami. Ponadto na rynku krajowym w ciągu 2023 roku zarysowała się negatywna tendencja w zakresie podaży nowych ofert w budownictwie mieszkaniowym, skutkująca wzmożoną konkurencją ze strony generalnych wykonawców, czego efektem były spadające marże ofertowe. Wobec zjawisk inflacyjnych wskazanych powyżej wpłynęło to na obniżenie rentowności prowadzonych przez Grupę Kapitałową kontraktów z tej części portfela zamówień.

Z kolei na drogowych kontraktach publicznych pod wpływem wielu apeli wystosowanych przez PZPB strona rządowa wprowadziła urealnienie limitu waloryzacyjnego z 10% do 15%, ale ostatecznie zmiana ta dotyczyła tylko kontraktów podpisanych przed wybuchem wojny na Ukrainie. Dla Grupy Kapitałowej ten dodatkowy element bardzo często pozostaje nieosiągalny, a indeksacja ograniczona jest jedynie do wcześniejszego limitu 10%, co nie pozwala na pełne zrównoważenie budżetów realizowanych kontraktów.

W rezultacie obniżeniu uległa rentowność brutto ze sprzedaży, wskazują spadek z poziomu zysku brutto ze sprzedaży w wys. +4,4% do straty brutto ze sprzedaży -4,1%, w tym:

  • dla sektora energetyczno-przemysłowego: spadek marży brutto ze sprzedaży z poziomu zysku brutto ze sprzedaży w wysokości 9,0% do poziomu straty brutto ze sprzedaży -12,6%,
  • dla sektora kubaturowego (kraj i eksport): spadek marży brutto ze sprzedaży z poziomu zysku brutto ze sprzedaży w wysokości 2,0% do poziomu straty brutto ze sprzedaży -1,1%,
  • dla sektora infrastruktury: spadek marży brutto ze sprzedaży z poziomu zysku brutto ze sprzedaży w wysokości 6,6% do poziomu straty brutto ze sprzedaży -1,5%.

Wyżej wskazane pogorszenie wyników operacyjnych całego segmentu budowlanego Grupy Kapitałowej to przede wszystkim efekt wskazanych wyżej rosnących kosztów prowadzonych budów, z drugiej zaś strony konserwatywne podejście w szacowaniu faktycznej zdolności Grupy Kapitałowej do uzyskania od zamawiających dopłat i aneksów.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w całym 2023 roku w ramach segmentu budowalnego Grupa Kapitałowa pozyskała do realizacji kontrakty o łącznej wartości ok. 2,2 mld zł. Tym samym portfel zleceń tego segmentu do realizacji na rok 2024 i lata kolejne osiągnął wartość ok. 3,5 mld zł, stanowiący wzrost o ok. 9 % wobec wysokości portfela zamówień notowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Sprzedaż segmentu deweloperskiego za cztery kwartały  2023 roku wyniosła ok. 316 mln zł wobec 333 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek obrotów segmentu o ok. 5% był zgodny z założeniami wynikającymi z harmonogramów realizowanych projektów deweloperskich. Warto zaznaczyć, że realizowane projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów.

W wynikach tego segmentu za cztery kwartały 2023 roku Grupa Kapitałowa rozpoznała sprzedaż (protokoły przekazania mieszkań) 584 lokali (w tym 271 w ramach wspólnego przedsięwzięcia), w porównaniu ze sprzedażą 604 lokali (w tym 294 w ramach wspólnych przedsięwzięć) w analogicznym okresie 2022 roku. Na wyżej wspominany wynik finansowy wpływają głównie przekazania projektów na osiedlach: Fama w Poznaniu, Idea w Radomiu, Latte w Warszawie oraz  Pauza Ochota w Warszawie.

W tym samym czasie sprzedaż deweloperska osiągnęła wolumen 423 mieszkań (w tym 203 w ramach wspólnych przedsięwzięć) w porównaniu z 635 lokalami (w tym 454 w ramach wspólnych przedsięwzięć) z analogicznego okresu 2022 roku.

W wyniku procesu agregacji danych finansowych wstępne szacunkowe dane finansowe za cały 2023 roku wskazują, że Grupa Unidevelopment wypracowała zysk operacyjny na poziomie 53,9 mln zł (w porównaniu z 67,5 mln zł za analogiczny okres poprzedniego roku). Niewielki spadek rentowności tego segmentu spowodowany był sprzedażą znaczącej części lokali klientowi instytucjonalnemu, co zawsze związane jest z realizacją niższej marży niż w przypadku sprzedaży nabywcom indywidualnym.

Mimo niewielkiego zmniejszenia rentowności tego segmentu, Zarząd nie przewiduje negatywnych tendencji na rynku deweloperskim. Przeciwnie, w ocenie Zarządu w 2023 roku popyt na nowe mieszkania przewyższał poziom z roku 2022, na co istotny wpływ miała przede wszystkim zwiększona dostępność kredytów hipotecznych, spowodowana m.in. wejściem w życie rządowego programu mieszkaniowego „Bezpieczny kredyt 2%”. Ponadto, zgodnie z danymi BIK w 2023 roku wartość udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 63,9 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 40,5%  r/r. Zwiększone zapotrzebowanie na nowe mieszkania zbiegło się w czasie z małą podażą lokali na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Widoczny na rynku popyt pozwala z optymizmem patrzeć na sprzedaż  mieszkań w ramach prowadzonych i planowanych inwestycji deweloperskich oraz na rentowność tej części działalności Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach.

W bieżącej sytuacji rynkowej głównym zadaniem w ramach segmentu deweloperskiego pozostaje sprawne i zgodnie z harmonogramem uruchamianie nowych inwestycji, w atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb rynkowych ofercie.

W minionym 2023 roku segment modułowy realizowany i nadzorowany przez Unihouse S. A. uzyskał sprzedaż na poziomie ok. 224 mln zł, tj. na poziomie zbliżonym do 2022 roku. Rentowność operacyjna, mimo swojej negatywnej wymowy, uległa poprawie o 3,3 punkty procentowe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W 2023 roku Spółka dokonała szeregu czynności reorganizacyjnych dostosowujących poziom mocy produkcyjnych zakładu w Bielsku Podlaskim do bieżących warunków ekonomicznych i rynkowych, jednakże ich skala, choć przynosząca wymierne korzyści ekonomiczne, w żaden sposób nie była w stanie zneutralizować luki wynikowej. Największy wpływ na to miała korekta marż na realizowanych kontraktach spowodowana wyższymi kosztami produkcji, w ślad za bezprecedensowym wzrostem cen materiałów i usług podwykonawców oraz większymi kosztami  frachtu i transportu lądowego. W dalszym ciągu istotna część kontraktów realizowana była w 2023 roku na bazie stałych warunków kontraktowych, a renegocjacje kontraktów i ustalenie z zamawiającymi dopłat, które pomogłyby zneutralizować  wpływ czynników o charakterze inflacyjnym, ostatecznie nie dokonały się w zadowalającej skali. W rezultacie Zarząd Unihouse S. A. zdecydował się na rozpoczęcie egzekwowania dodatkowych świadczeń pieniężnych z tego tytułu na drodze sądowej, co jednak będzie procesem długotrwałym.

W analizowanym okresie 2023 roku segment modułowy skupiał się głównie na rynku skandynawskim oraz niemieckim. Były to historycznie główne rynki zbytu. Jednakże umocnienie się PLN wobec EUR, a w szczególności wobec NOK (w całym 2023 roku o 13,2%) doprowadziło do istotnego spadku rentowności operacyjnej na tych rynkach eksportowych, zaś rynek niemiecki w 2023 roku zaczął ulegać pogłębiającej się recesji nieoszczędzającej nawet dotychczas odpornego segmentu budownictwa modułowego. W konsekwencji w całym 2023 roku bardzo istotnie uległ zmniejszeniu wolumen produkcji Unihouse S.A., który wyniósł ostatecznie 30.365 m2 (spadek o 9,3% r/r).

W omawianym okresie poziom kontraktacji wyniósł ok. 218 mln zł, co przekłada się na portfel zamówień tego segmentu do realizacji w kolejnych okresach na wartości ok. 116 mln zł. Poziom kontraktacji w roku 2023 był wyższy od ubiegłego roku o ponad 30%, jednak nadal jest niewystarczający do pełnego obłożenia produkcji. Dobre perspektywy na przyszłość stanowi skoncentrowanie kontraktacji na rynku polskim oraz rynku niemieckim, na którym marka Unihouse S.A. jest znana. W obszarze projektów do pozyskania znajdują się kontrakty o łącznej wartości ok. 500 mln zł.

Perspektywy

Jak wskazano wcześniej w całym 2023 roku Grupa Kapitałowa Unibep pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 2,2 mld zł. Tym samym portfel do realizacji na 2024 rok i lata kolejne wynosi ok. 3,6 mld zł. Jednocześnie wartość kontraktów oczekujących na podpisanie, gdzie oferta Emitenta zajmuje pierwsze miejsce w postępowaniu ofertowym wynosi już obecnie ok. 1 mld zł.

W ocenie Zarządu największe perspektywy w zakresie kontraktacji stoją przed obszarami infrastruktury oraz sektora energetyczno – przemysłowego. W ramach pierwszego z nich wartość kontraktów podpisanych już w 2024 roku lub oczekujących na podpisanie wynosi ok. 650 mln zł. Po ich podpisaniu portfel zleceń z tego obszaru wyniesie ok. 2 mld zł, co w ocenie Zarządu pozwoli na stabilne jego funkcjonowanie w perspektywie kolejnych trzech lat. W okresie kilku najbliższych kwartałów działalność obszaru infrastruktury będzie się koncentrowała na dalszym wykorzystaniu potencjału związanego z dywersyfikacją geograficzną oraz ze zwiększeniem udziału dużych kontraktów w portfelu zleceń. W ramach działalności energetyczno – przemysłowej Grupa Kapitałowa prowadzi obecne zaawansowane rozmowy na kilku dużych zleceniach, w tym z udziałem potencjalnych partnerów technologicznych. W dalszym ciągu znacznych szans Zarząd upatruje w rozpoczęciu ofertowania w sektorze energetycznym w tym sektorze przesyłu i dystrybucji energii oraz z zakresu energetyki odnawialnej. W zakresie obszaru kubaturowego działania będą kontraktacyjne ukierunkowane na selektywne podejście do nowych zleceń oraz na poszukiwaniu projektów o najwyższej rentowności ofertowej.

W najbliższym czasie Zarząd Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu będzie kontynuował trudne negocjacje na wielu czynnych kontraktach segmentu budowlanego w celu uzgodnienia z zamawiającymi waloryzacji oraz stosownych aneksów. Jednakże skutek tych działań obecnie trudny jest do oszacowania, ze względu na sztywność dotychczasowych zapisów kontraktowych.

Zarząd Grupy Kapitałowej zakłada dalszy stabilny rozwój i realizację celów stojących przez segmentem deweloperskim. Zważywszy jednak na odpowiedzialność wobec interesariuszy, a w tym instytucji bankowych, ubezpieczycieli, obligatariuszy i akcjonariuszy, jak również pracowników Emitenta, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą zainicjował szereg czynności, w tym przegląd opcji i scenariuszy, które pozwolą zredukować zadłużenie finansowe Grupy Kapitałowej poprzez m.in. pozyskanie kapitału ze sprzedaży niektórych składników majątku, rewizję wyceny godziwej projektów deweloperskich oraz optymalizację procesu zarządzania sytuacją finansową i przepływami gotówkowymi Grupy Kapitałowej. Czynności te w opinii Zarządu przyniosą wymierne korzyści, a ich skutek będzie widoczny w wynikach w najbliższych okresach sprawozdawczych.

Scenariusze rozwoju segmentu deweloperskiego uwzględniają nowe warianty współpracy z partnerami zewnętrznymi. Odnosi się to zarówno do wspólnych przedsięwzięć projektowych, jak i możliwości zaangażowania zewnętrznego partnera w zdynamizowaniu działalności Grupy Unidevelopment. Pozwoliłoby to uruchomić nowe kierunki ekspansji na inne komplementarne segmenty mieszkaniowe lub umożliwić zdynamizowanie ekspansji terytorialnej na rynku polskim.

Segment Modułowy obsługiwany przez Unihouse SA w drugim półroczu 2023 zapoczątkował program reorganizacji, w ramach którego dokonano przeglądu zasobów i potencjału kadrowego i organizacyjnego firmy. Perspektywę lepszych wyników niż w poprzednich dwóch latach zapewnić będzie mogła skuteczna akwizycja kontraktów budowlanych zakładana do zrealizowania w pierwszym półroczu roku  2024 w kraju i na rynku niemieckim. Zarząd przewiduje, że wskazane działania ofertowe zabezpieczą produkcję modułów w stopniu pozwalającym na uzyskanie już w 2024 roku neutralności wynikowej na poziomie operacyjnym. Kierunki strategiczne rozwoju spółki Unihouse S.A. uwzględniają także warianty związane z zaangażowaniem zewnętrznego partnera biznesowego lub zmianę układu właścicielskiego, co zostało zapoczątkowane pod koniec 2023 roku.

Zarząd Unibep SA dokonał również głębokiej rewizji procesów wewnętrznych: począwszy od procesu akwizycyjnego, poprzez współpracę z zespołami wsparcia, skończywszy na nadzorze na budowach. Główne działania optymalizacyjne wewnątrz organizacji będą zatem zmierzały do przebudowy struktur w tym budowy i wzmocnienia procesów kontroli operacyjnej, kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania ryzykiem, ukierunkowane na uzyskanie efektu synergii. Wyniki tych prac są obecnie przedmiotem formalizowania, a ich skutki znajdują odzwierciedlanie w wewnętrznych planach działań dla poszczególnych zespołów oraz ogólnych wizjach przychodowych i wynikowych dla poszczególnych segmentów działalności.

Zarząd Emitenta jest przekonany, że wyżej wymienione działania optymalizacyjne przyniosą w 2024 roku wymierne korzyści o charakterze zarówno pieniężnym, jak i wynikowym oraz pozwolą wpłynąć na poprawę ogólnej rentowności operacyjnej całej Grupy Kapitałowej. W rezultacie wynik operacyjny Emitenta wg obecnego stanu wiedzy wyniesie 1% – 1,5%.

Źródło: unibep.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz