Sektorkolejowy » Dokumentacja projektowa w procesie weryfikacji WE a prawo budowlane

Dokumentacja projektowa w procesie weryfikacji WE a prawo budowlane

pzez Damian

W procesie weryfikacji WE podsystemu instalacji stałych, zgodnie z przepisami europejskimi, ocenie zgodności poddawany jest etap projektowania. Ocenie podlegać powinien ostateczny dokument wykonawczy. Jednak w polskich przepisach nie ma definicji takiego projektu. Dlatego ocenie podlegać powinien cały projekt budowlany, czyli projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, dla całego zakresu ocenianego podsystemu.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane projekt budowlany składa się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Jednocześnie ustawa nie zawiera definicji projektu wykonawczego. Może to budzić wątpliwości odnośnie zakresu dokumentacji projektowej przedkładanej w procesie weryfikacji WE podsystemu.

Dyrektywa 2016/797 ściśle precyzuje zakres dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji weryfikacji WE podsystemu. W skład dokumentacji technicznej wchodzą m.in. „parametry techniczne związane z projektem, w tym ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki o stopniu szczegółowości wystarczającym do udokumentowania przeprowadzonej weryfikacji zgodności, instrukcje obsługi i utrzymania itd., stosowne dla danego podsystemu (…)”.

Dyrektywa nakazuje sprawdzenie w ramach weryfikacji WE podsystemu całościowego projektu podsystemu. Oznacza to, że dokumentacja projektowa przekazywana jednostce notyfikowanej przez podmiot wnioskujący o weryfikację WE powinna być kompletna, gdyż to na jej podstawie rozpoczynany jest etap budowy.

Właściwe jest zatem złożenie całego projektu budowlanego tj. projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, dla całego zakresu ocenianego podsystemu.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz